dpi

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική FAQs

   FAQs

Τι σημαίνει εκ περιτροπής απασχόληση και πως αυτή μπορεί να εφαρμοστεί????

Μία από τις ευέλικτες μορφές εργασίας είναι και η εκ περιτροπής απασχόληση την οποία υιοθετούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις με στόχο τη μείωση του εργασιακού κόστους.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3846/2010 και το άρθρο 17 του Ν.3899/2010 κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής.

Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Ο μισθωτός εναλλάσσεται στην εργασία του με κάποιον άλλο ενώ η λειτουργία της επιχείρησης παραμένει συνεχής.

Ο εργοδότης σε περίπτωση περιορισμού της οικονομικής του δραστηριότητας και προκειμένου να μην προβεί σε απολύσεις εργαζομένων μπορεί να επιβάλλει μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 9 μήνες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Η εκ περιτροπής απασχόληση μπορεί να επιβληθεί από τον εργοδότη αν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Εφόσον περιοριστούν οι δραστηριότητες της επιχείρησης που εκδηλώνονται με μείωση του τζίρου, μείωση των παραγόμενων προϊόντων ή των προσφερόμενων υπηρεσιών, τη διακοπή λειτουργίας τμήματος κ.λ.π.
  • Να ενημερωθούν προηγουμένως οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους για τις προθέσεις του εργοδότη (με ανακοίνωση σε εμφανές σημείο της επιχείρησης) και να εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ο εργοδότης πρόκειται να επιβάλλει την εκ περιτροπής απασχόληση.
  • Διαβούλευση εργοδότη με τους εργαζόμενους  ή τους εκπροσώπους τους σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από τον εργοδότη.
  • Θα πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ έγγραφης ενημέρωσης και διαβούλευσης χρονικό διάστημα επαρκές για την προετοιμασία των εργαζομένων.
  • Θα πρέπει ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας να είναι πολύ σοβαρός και με μόνιμα χαρακτηριστικά. Η άσχημη συγκυρία στην αγορά ή οι ταμειακές δυσχέρειες δεν αποτελούν από μόνες τους σοβαρό λόγο.

Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις γνωστοποιούνται μέσα σε 8 ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία επιθεώρηση εργασίας.

Σε περίπτωση απόλυσης υπαλλήλου, κατά την διάρκεια της εκ περιτροπής απασχόλησης, ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάσει τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη διοικητικού συμβουλίου ποιες είναι οι διαφορές και πως καθορίζεται η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών?

Σύμφωνα με τον ν. 3016/17-05-2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο διοικητικό συμβούλιο ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων.
Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη γενική συνέλευση. Αν εκλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.


Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου:
α. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του K.N. 2190/1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.
β. Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις,
γ. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920,
δ. Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό).

Τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.

Προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού η εταιρία, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ομοίως υποβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο.


Η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σύμφωνα με το νόμο αυτόν. Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Ημεδαπή Α.Ε. καταβάλλει μερίσματα σε αλλοδαπή εταιρεία. Θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί φόρος μερισμάτων στην Ελλάδα και αν παρακρατηθεί υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ή συμψηφισμού από την αλλοδαπή εταιρεία;

Σύμφωνα με την πολ. 1129/6-6-2011 προβλέπεται η μη διενέργεια παρακράτησης φόρου στα μερίσματα που καταβάλλει ημεδαπή (θυγατρική) ανώνυμη εταιρεία σε μητρική της με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν.2578/1998, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό μας δίκαιο η Οδηγία 90/435/ΕΟΚ (μητρικές-θυγατρικές). Η εξαίρεση από την παρακράτηση φόρου στα εν λόγω μερίσματα προβλέπεται και από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 2578/1998.
 
Προκειμένου να μην ενεργείται παρακράτηση φόρου, θα πρέπει η αλλοδαπή εταιρεία να συμμετέχει στο κεφάλαιο της ημεδαπής για 2 τουλάχιστον συνεχή έτη  με το κατώτερο ποσοστό που ορίζει η πιο πάνω Οδηγία, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Οδηγία 2003/123/ΕΚ, δηλαδή 10% από την 1/1/2009 και μετά. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, η διετία ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 24 μηνών κατά τον χρόνο έγκρισης των αποτελεσμάτων από τη γενική συνέλευση. Ακόμη η αλλοδαπή μητρική εταιρεία πρέπει να έχει υποχρεωτικά μία από τις νομικές μορφές που αναφέρονται στο παράρτημα Α1 του ν.2578/1998 και να υπόκειται σε κάποιο από τους αναφερόμενους Β φόρους.
 
Για να μην ενεργείται παρακράτηση φόρου στις πιο πάνω περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης που εκδίδεται από τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της η μητρική εταιρεία, από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της συγκεκριμένης χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι συντρέχουν αθροιστικά οι απαιτούμενες πιο πάνω προϋποθέσεις.
Η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής δεν απαιτείται όταν οι μετοχές της ημεδαπής εταιρείας είναι ονομαστικές, καθόσον στην περίπτωση αυτή το ποσοστό συμμετοχής της αλλοδαπής εταιρείας και η διακύμανσή του προκύπτει από το μετοχολόγιο της ανώνυμης εταιρείας.
 
Διευκρινίζεται, ότι αν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων δεν έχει συμπληρωθεί η διετία, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου 21% ή 25% ή με τον μικρότερο συντελεστή που ενδεχομένως προβλέπεται από τη διμερή σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ελλάδος και του κράτους στο οποίο έχει την έδρα της η μητρική εταιρεία (αυξημένη τυπική ισχύς). Στη συνέχεια όμως η αλλοδαπή εταιρεία και μετά τη συμπλήρωση της οριζόμενης από το νόμο διετίας μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος θα επιστρέφεται με την προϋπόθεση ότι δεν τον έχει εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο στην αλλοδαπή.
 
Για τα μερίσματα που καταβάλλονται από την ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία σε μητρική της εταιρεία στην αλλοδαπή, για τα οποία δεν εφαρμόζεται η Οδηγία μητρικών – θυγατρικών, είτε γιατί καταβάλλονται σε εταιρεία με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Οδηγία αυτή (π.χ. ελάχιστη περίοδος συμμετοχής, νομική μορφή, κ.λ.π.), θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τη διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) που έχει συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους στο οποίο έχει την έδρα της η αλλοδαπή μητρική εταιρεία (αυξημένη τυπική ισχύς). Για το σκοπό αυτό, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (επενδυτής) πρέπει να θέτει υπόψη της εταιρείας, μέχρι το χρόνο παρακράτησης που ισχύει κατά περίπτωση, τις σχετικές διατάξεις περί απαλλαγής, προκειμένου να αποφεύγεται η παρακράτηση.

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε την σελίδα μας στα διάφορα social media, μείνετε ενημερωμένοι και συζητήστε απευθείας μαζί μας.

Τα γραφεία μας

Μεσολογγίου 10
Δάφνη, 172 34
Αθήνα - Ελλάδα

Πληροφορίες Επικοινωνίας

  • Τηλ(1) : +30 210 9752072
  • Τηλ(2) : +30 210 9750156
  • Τηλ(3) : +30 210 9754933
  • Fax : +30 210 9732184
  • Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική FAQs